BALIKESİR KANSERLE SAVAŞ DERNEĞİ

Saat
Üyelik Girişi

Hakkımızda

                            BALIKESİR KANSERLE SAVAŞ DERNEĞİ

                                                T Ü Z Ü Ğ Ü

                Madde : 1.

                DERNEĞİN ADI   :

                Merkezi Balıkesir’de bulunan ve kimlikleri aşağıda yazılı zevat tarafından 25/EYLÜL/1972 tarihinde  (BALIKESİR KANSERLE SAVAŞ DERNEĞİ) adı ile kamu yararına çalışacak bir dernek kurulmuştur.                   

             1.1.  Derneğin Kurucuları :

1.1.1.   Niyazi AKI. Mehmet oğlu, Bilecik 1913 doğumlu,T.C. Balıkesir.Vali.

1.1.2.     Ahmet CUMALI. Abdurrahman oğlu, Balıkesir 1321 doğumlu, T.C. İnşaat  

            Malzemesi Tüccarı. Gazi Bulvarı Demir Apt.No:5 BALIKESİR.

1.1.  3.  Dr.Turhan ÇIRAGÖZ. Yusuf oğlu,Antalya 1338 doğumlu , T.C. Göğüs Hastalıkları Hastanesi Baştabibi, Eser Ap. Daire:8

1.1.4.     Hasan ERIŞIK. İsmail oğlu Balıkesir 1920 doğumlu, T.C. Mithatpaşa İlkokulu    

          öğretmeni Karaoğlan Mah. Çatal Sokak No:8

1.1.5.     Dr.Sümer DENİZ. İslâm oğlu Silifke 1938 doğumlu T.C.Devlet Hastanesi    

           Operatörü. Gazi Bulvarı Seçkin Ap. 19/4

1.1.6.        Veçhi ERSUN. Eşref oğlu Balıkesir l322 doğumlu. T.C. Emekli Okul Müdürü, Altı Eylül mahallesi Yenice Sokak No:22

1.1.7.         Kasım GÜNEŞ. Şemsettin oğlu, Balıkesir 1326 doğumlu T.C. Peynir ve Akaryakıt Tüccarı, Altı Eylül Mahallesi Sunak Sokak No:1

1.1.8.        Dr.Melih HAYBAT. Adil oğlu İstanbul 1337 doğumlu T.C. Sigorta Hastanesi Baştabibi, Keçeci Hafız Mehmet Sokak

1.1.9.        Dr.Sinan İLERİ. İsmail oğlu Balıkesir 1341 doğumlu T.C. Serbest doktor. Atatürk Mahallesi 46/4

1.1.10.. Hurşit KANGAL. Mustafa oğlu Balıkesir 1926 doğumlu, T.C. Avukat Eskikuyumcular Mahallesi Atalar Caddesi Kangal Apt. Daire:4

1.1.11.Selâhattin KARACALI. Halil oğlu Balıkesir 1328 doğumlu,T.C. İnşaat malzemesi tüccarı Umurbey Mahallesi Çavuş Sokak 31

1.1.12.Dr.İlhan KAVUNOĞLU. Abdullah oğlu Balıkesir 1925 doğumlu T.C. Devlet Hastanesi İntani Hastalıkları Müt. Atatürk Mahallesi No:44

1.1.13.Ulvi KİLİSLİ. M.Tevfik oğlu,Akhisar 1923 doğumlu, T.C. Bayındırlık Müdürlüğü inşaat teknisyeni Dinkçiler Mahallesi Karanlık Sokak No:15

1.1.14.Osman OTMAN. Abdülkadir oğlu, Balıkesir 1331 doğumlu,T.C. Dumlupınar İlkokulu Müdürü, Dumlupınar Mahallesi Doğumevi Sokak No:1

1.1.15.Adil OVACIK. Necmettin oğlu Balıkesir 1930 doğumlu, T.C. Vatan Eczanesi sahibi, Atatürk Mahallesi Hastane sokak No: 68

1.1.16.Alparslan ÖZÇELİK. M.Faik oğlu, Balıkesir 1926 doğumlu, T.C. Özçelik Eczanesi sahibi, Ataürk Mahallesi Bandırma Cad. No:68

1.1.17.Dr.İsmail SARAÇ. İ.Hakkı oğlu Balıkesir 1340 doğumlu, T.C. Verem Savaş Dispanseri Baştabibi, Hisariçi Mahallesi Alaca Sokak No:53/2

1.1.18.Faruk VARNALI. İ.Hakkı oğlu, Balıkesir 1336 doğumlu, T.C. Toptan bakkaliye tüccarı, Atatürk Mahallesi Bandırma Cad. No:51

1.1.19.Ali YAĞBASAN. M.Emin oğlu, Balıkesir 1340 doğumlu, T.C. Mithatpaşa İlkokulu Müdürü, Hisariçi Mahallesi Akça Sokak No:2

                                                    %%%%%%%%%%%%%%%%%%

                         1.2. DERNEĞİN MERKEZİ :

                      Derneğin merkezi , Balıkesir Altıeylül Mah. Anafartalar Cad. Çakıcı Sokak No:4 adresindedir.  Şubesi yoktur.

                        Madde : 2.

                      DERNEĞİN AMACI :                           

                        Derneğin amacı, kanser ve benzeri hastalıklarla savaşmaktır.   

                      Madde : 3.

                      Derneğin Çalışma Konuları ve Çalışma Biçimleri :

                      Dernek amacına ulaşmak için :

                      a) Halkı, hastalık hakkında her türlü vasıtalarla aydınlatmağa çalışmak,

                      b) Dispanserler açarak hastalığın erken teşhisini sağlamak,

                      c) Mâli gücü yeterli olduğu takdirde kanser hastaneleri açmak. Tıp Merkezi, Cerrahi müdahale birimleri, genel ve özel dal alanlarındaki özel hastaneler, Gün Hastaneleri ve erken tanı merkezleri açmak ve çalıştırmak; buna imkân bulamazsa kanserli hastaların tedavisi için tedavi müesseseleri nezdinde tavassutta ve yardımda bulunmak.                   

                          d) Kanser konusunda eğitim ve araştırmalar yapmak, bu alanda çalışmaları teşvik etmek, Üniversite ve Devlet Sağlık kurumlarıyla bu konuda bağlılıklar kurmak,

                          e) Hükümeti, Özel İdare ve Belediyeleri kanserin erken teşhis ve tedavisini sağlayacak klinikleri kurmağa teşvik etmek ve bu hususta işbirliği yapmak yollarında çaba göstermektir.          

                       f) Dernek tarafından belirlenecek hastalara ana gıda maddelerinden oluşacak gıda, yakacak ve giyim yardımlarında bulunmak.

 

                    Madde : 4

                    a)  DERNEĞE ÜYE OLMA VE ÜYELİKTEN ÇIKARILMA ŞARTLARI:            

-          Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilirler.

                    -   Yazılı Olarak yapılacak üyelik başvuruları en geç (30) gün içinde yönetim kurulunca karara bağlanarak müracaat sahibine yazı ile bildirilir.

                    -   Derneğin asil ve fahri olmak üzere iki tür üyesi vardır. Asil üyeler oy kullanma ve seçilme hakkına sahiptirler. Fahri üyelerin oy kullanma hakları yoktur. İstedikleri takdirde aidat ödeyebilirler. Hiç kimse derneğe üye olmaya ve üyelikte kalmaya zorlanamaz.

                   b)  ÜYELİKTEN ÇIKARILMA : 

1.      5253 SAYILI Dernekler kanununa ve tüzük hükümlerine aykırı hareket

edenler,

2.      Üyeler arasında birlik ve beraberliği bozmak suretiyle ikilik yaratanlar,

3.      Üyelik için aranan nitelikleri sonradan kaybedenler,

4.      Adresine posta ile yapılan tebligatlar iade edilen ve kendisi ile iletişim kurulamayan üyeler,

5.  Kendisine yapılan yazılı uyarıya rağmen aidat borcunu ödemeyen    

     üyeler,

     yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. 

                    c) ÜYELERİN YÜKÜMKLÜLÜKLERİ :

1.      Üyelerin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı genel kurul tarafından belirlenir.

2.      Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Her üyenin derneğin faaliyetlerine

     ve yönetimine katılma hakkı vardır.

3.      Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin aidatını        

 ödemek zorundadır

                    Madde : 5

                    DERNEĞİN ORGANLARI :

                    a) Genel Kurul.

                    b) Yönetim Kurulu,

                    c) Denetim Kurulu

                     Bu organlardan başka organlar da kurabilir. Ancak bu organlara genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez. Bu kuruluşların çalışmalarını düzenleyecek yönetmelik yönetim kurulunca hazırlanır.

 

                    Madde : 6

                    GENEL KURUL :

                    a)  Dernek Tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan ,

                    b)  Yönetim ve Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır.

c)      Olağan genel kurul toplantıları her yıl Mart ayında yapılır.

 

                    Madde : 7

                    ÇAĞRI USULÜ :

                       Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler 15 gün önceden duyuru yapılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu duyuruda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

 

                   Madde : 8

                   TOPLANTI YERİ :

                   Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

 

                   Madde : 9

                   TOPLANTI YETER SAYISI :

                   Genel kurul, toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun

(tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin) katılımıyla toplanır ; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye sayısının iki katından az olamaz.

 

                   Madde : 10

                   TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ :

                   Genel Kurula katılacak üyeler, yönetim kurullarınca düzenlenen listedeki

adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

                   Tüzüğün 9.ncu maddesinde belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim

Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

                   Genel kurul toplantısının açılışından sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ve katip seçilir.

                   Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.

                   Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

                   Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür ancak; toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

                   Madde : 11       

                  GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :

                  11.1.  Dernek organlarının seçilmesi,

11.2.       Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,

11.3.       Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim

kurulunun ibra edilmesi,  

11.4.       Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya

değiştirilerek kabul edilmesi,

11.5.       Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut

taşınmaz malların  satılması veya işbirliği yaptığı amaca yönelik  dernek veya vakıflara

amaca yönelik kullanılması şartı ile bağışlanması ile ;  Derneğin nakdî mevcudundan, işbirliği yaptığı amaca yönelik dernek veya vakıflara amaca yönelik kullanılması şartı

ile bağış yapması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11.6.       Derneğin federasyona katılması veya ayrılması konusunda yönetim

kuruluna yetki verilmesi,

11.7.       Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek veya

kuruluşlara  üye olarak katılması veya ayrılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11.8.       Derneğin feshedilmesi konusunda karar verilmesi,

11.9.       Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen

diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 

                   Madde : 12

                   OY KULLANMA KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ :

                   Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.

Seçimler gizi oy, açık tasnif usulüne göre yapılır. Kararlar, geçerli oyların yarıdan bir fazlası ile alınır.

 

                   Madde : 13

                   YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ :

                    Yönetim kurulu (9) asil ve (9) yedek üyeden oluşmak suretiyle genel kurul tarafından gizli oyla seçilir. Asil üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulu her seçim dönemi sonunda görev bölümü yapar. Kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkan vekili, bir genel sekreter ve muhasip üye seçer. Yönetim kurulu üyeliği süresi üç yıldır. Her yıl sırası ile üyelerin üçte biri değişir.

                    Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

                    1-  Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden

bir veya bir kaçına yetki vermek,

2-     Genel kurul kararlarını uygulamak,

3-     Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek

döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

                    4- Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,

                    5- Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak, 

 

                    Yönetim Kurulu Toplantıları ve Toplantı Nisabı :

                      Yönetim Kurulu en az her ay  bir defa toplanır. Lüzumu halinde başkanın daveti üzerine olağanüstü toplantılar da yapılabilir. Toplantılarda salt çoğunluk şarttır.

                    Toplantılara mazeret bildirmeksizin art arda üç defa katılmayan veya mazereti olsa dahi altı ay içinde dört toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi istifa etmiş sayılır. Yönetim Kurulunca yerine,  yedek üyeler listesinden en çok oy almış üye davet edilir.

                       Karar Nisabı ve Oylama  :

                       Yönetim kurulunda kararlar oy çokluğu ile ve açık oyla alınır. Alınan kararlar  karar defterine geçirilir ve kararların altı oturumda hazır bulunanlar tarafından imzalanır.

 

                    Madde : 14

                       DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ :

                    Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca seçilir.

                    Bu kurul, denetleme görevini bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

                   Yapılacak yasal değişiklikler sonucu  iç denetim raporu düzenlenmesi gerektiğinde, iç denetim raporu düzenlemeye yetkili kişileri belirlemek veya bu konuda yönetim kuruluna yetki vermek hususunda genel kurul yetkilidir.   

 

                   Madde : 15

                   İÇ DENETİM :

                   Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. Genel kurul yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu dernek tüzüğünde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, hesap, defter ve kayıtların mevzuata uygun olarak tutulup tutulmadığını, tüzükte tespit olunan esas ve usullere göre bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kurulu veya toplandığında genel kurula sunar.

 

                   Madde : 16       

                   TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ :

                   Tüzük değişikliği kararları, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte iki katılımı ve toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük

Değişikliği kararının üçte iki çoğunlukla alınması gerekir.

 

                    Madde : 17

                    DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI :

                    Dernek gelirleri, üye ödentisi, Dernek tarafından tertip edilecek (piyango, balo, eğlence, çaylı veya yemekli toplantı, gezi, temsil, veya müsamere, kongre, konferans, konser, sergi gibi) sosyal faaliyetlerden, veya derneğin malvarlığından elde edilen gelirler ile bağış ve yardımlardan oluşur.

 

 

 

                    Madde : 18

                    DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ :

                    Derneğin borçlanma usulleri genel kurul tarafından belirlenir.

 

                    Madde : 19

                    DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER :

                    Dernek, 31.Mart.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen defterleri noterden veya dernekler biriminden onaylı olarak tutmak zorundadır.

 

                    Madde : 20

                    DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ :

                    Dernek Genel Kurul kararı ile feshi veya kendiliğinden dağılmış sayılmasına karar verildiğinde, derneğin mal varlığı ve parası Balıkesir Verem ve Kanserle Savaş Vakfı’na devredilir.

 

                    Madde : 21

                   İş bu tüzük 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş olup, bu tüzükte bulunmayan hallerde bu kanun hükümleri uygulanır.

 

                  İşbu tüzük metni altı sayfa ve yirmibir maddeden ibarettir.

Hava Durumu
Site Haritası